Regulamin / Ogólne Warunki Współpracy

 

Warunki ogólne 

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej OWU) określają warunki handlowe pomiędzy GiftKolekcja.pl (NIP 7611539387) jako Sprzedawcą a Kupującym; 
 2. Odstępstwa od niniejszych warunków będą obowiązywać tylko wtedy, gdy zostały potwierdzone na piśmie przez firmę GiftKolekcja.pl. 
 3. W przypadku sporu niemożliwego do rozstrzygnięcia na drodze polubownej, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd wskazany przez GiftKolekcja.pl; 
 4. GiftKolekcja.pl ma prawo do zawieszenia wykonania umowy lub do anulowania umowy części lub większości w przypadku użycia siły wyższej, bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek szkody klientowi;
 5. Przez siłę wyższą rozumie się każdą okoliczność, na podstawie której Nabywca nie może rozsądnie żądać wykonania umowy, w przypadku wojny, rewolty, zakazu nałożonego na firmę GiftKolekcja.pl przez stronę trzecią, zwłaszcza gdy są spowodowane konfliktem z prawem własności przemysłowej i intelektualnej, zakazem eksportu / importu, brakiem surowców i energii, strajkiem, pożarem i innymi katastrofami.

Akceptacja zamówień 

 1. Produkty dystrybuowane przez GiftKolekcja.pl mogą być używane wyłącznie w celach reklamowych i/lub promocyjnych, wobec czego nie mogą być sprzedawane klientom indywidualnym i/lub użytkownikom; GiftKolekcja.pl jest zwolniona ze wszelkiej odpowiedzialności i/lub sankcji w przypadku, gdy towary zostaną użyte przez kogoś w przeznaczeniach innych niż te określone powyżej.
 2. Wzory produktów są wysyłane wg indywidualnej wyceny. Na koszt wzoru składa się koszt produktu oraz koszt usługi transportowej.
 3. Każde zamówienie wymaga potwierdzenia na piśmie poprzez e-mail.
 4. Ceny prezentowane na stronie mają charakter jedynie informacyjny oraz stanowią jedynie zachętę do składania zapytań o właściwą wycenę.
 5. Towary są dostarczane w dobrej wierze, aby nie naruszały przepisów prawa własności intelektualnej ani żadnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów i materiałów. GiftKolekcja.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty wynikające dla Kupującego z krajowych przepisów i przepisów obowiązujących w kraju Kupującego lub dostawy towarów; 

Realizacja zamówień 

 1. Przedmioty przedstawione w naszych katalogach lub/i na stronie www mogą nieznacznie różnić się kształtem i kolorem od fizycznych wzorów bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 2. GiftKolekcja.pl zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku nieprawidłowych działań po stronie klienta.
 3. Szacunkowe terminy dostaw nie są wiążące, ponieważ wysyłka oraz dostawa jest przeprowadzana przez osoby trzecie (firmy kurierskie).
 4. Dostawy są realizowane poprzez współpracujące firmy transportowe. GiftKolekcja.pl nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia oraz błędy powstałe po tym jak towar opuści nasz magazyn.
 5. Standardowe opłaty transportowe są pokrywane przez GiftKolekcja.pl w przypadku zamówień opiewających na minimalną wartość 1500 zł netto z wyłączeniem ceramiki oraz porcelany (kubki, filiżanki, szklanki etc).
 6. Opłata za dostawę ceramiki oraz porcelany jest ustalana indywidualnie przy każdym zamówieniu. 
 7. Zamawiający lub odbiorca końcowy ma obowiązek sprawdzić ilość i jakość dostarczonego Towaru zgodnie z potwierdzeniem zamówienia pod rygorem utraty wnoszenia roszczeń związanych z ilością dostarczonego Towaru i wadami jakościowymi, które mogą być zauważone podczas rozładunku.
 8. Szacowane koszty wysyłki podane w zamówieniu są orientacyjne i mogą ulec zmianie po tym jak towar zostanie spakowany fizycznie na stanie w magazynie firmy GiftKolekcja.pl.
 9. Dostawa, nawet jeśli jej koszt jest pokrywany przez GiftKolekcja.pl, odbywa się na ryzyko odbiorcy.

Ceramika i porcelana reklamowa

 1. Ze względu na możliwości technologiczne producentów porcelany i ceramiki oraz manualną kontrolę towaru przy produkcji masowej, możliwe jest wystąpienie nieznacznych odstępstw w kolorystyce i wielkości gotowego produktu. Dotyczy to zarówno jednej partii produkcyjnej, jak i ponawianych zleceń.
 2. W procesie produkcji ceramiki i porcelany a przede wszystkim kurczenia materiału w trakcie wypału (porcelana ok.1400 st., ceramika ok.1200 st.) dopuszczalne są odstępstwa do 10% (kolor szkliwa, wielkość, pojemność). Tolerancja produkcyjna dotyczy również nieznacznych przebarwień szkliwa oraz jego struktury (nakłucia, nierówności w pokryciu szkliwa). Powyżej opisane odstępstwa nie są uważane za wady i nie mogą stanowić przyczyny złożenia reklamacji.
 3. Farby stosowane do druku porcelany i ceramiki są wieloskładnikowe, utrwalane poprzez proces wypału w wysokiej temperaturze, co może skutkować odstępstwami kolorystycznymi. Wysokie temperatury wypału uniemożliwiają odwzorowanie w procesie druku niektórych kolorów. Na kolorystykę ma wpływ kolor szkliwa i materiał z jakiego jest wykonany zdobiony produkt oraz zachodzące w procesie wypału reakcje chemiczne łączenia drukowanych farb z ceramiką i porcelaną. Różnice kolorystyczne do 15% między projektem nadruku z określoną kolorystyka w skali Pantone C, a gotowym wyrobem nie są tym samym wadą i nie mogą stanowić przyczyny do złożenia reklamacji.
 4. Nadruk kalkomanią przy zastosowaniu kolorystyki CMYK oddaje jakość zdjęcia w rozdzielczości około 100 dpi. Przy farbach CMYK występują różnice kolorystyczne w jednej partii druku, co jest skutkiem stosowania sitodruku. Proces druku technikami kalkomanii oraz druku bezpośrednim może powodować nieznaczne odstępstwa kolorystyczne w poszczególnych partiach towaru w jednej dostawie i przy ponowieniach zamówień.
 5. Tolerancja powtarzalności uzyskanej na produkcie kolorystyki dotyczy również nadruków sublimacyjnych (Art. Print i Magic Print). W przypadku tych technik zdobienia znaczenie ma wysoka temperatura utrwalenia nadruku, stosowany papier, parametry drukarki oraz polimerowa powłoka, którą pokryte są produkty.
 6. Poziom odporności na zmywanie produktów w zmywarkach mechanicznych określony jest dla każdej techniki druku oraz metod barwienia porcelany i ceramiki indywidualnie. Udzielana gwarancja dotyczy zmywania w zmywarkach domowych, w temperaturze 60 st.C, ogólnodostępnych środkach chemicznych.
 7. Projekt nadruku nie odzwierciedla idealnie kształtu produktu. Dotyczy to szczególnie produktów o okrągłych kształtach. Kolorystyka przedstawiana na projektach w skali Pantone C, a w szczególności kolorystyka CMYK, wykonane dostępny- mi technikami zdobienia kalkomanii i druku bezpośredniego może nie być idealnie odwzorowana na gotowym produkcie.
 8. Używane do druku farby bazują na wzorniku Pantone C, nie są jednak jego dokładnym odzwierciedleniem. Wynikająca w związku z tym tolerancja nie stanowi podstawy do reklamacji.
 9. Przygotowanie prototypu produkcyjnego odzwierciedla pozycje nadruku i kolorystykę w możliwie najdokładniejszy sposób.

Akceptacja reklamacji i zwrotów 

 1. Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane pisemnie w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia stwierdzenia wady Towaru. Szkody wynikające z transportu (tłuczki) w ciągu 5 dni kalendarzowych od dostawy towaru, pod rygorem utraty przez Kupującego prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu wad Towaru. Po tym czasie zamówienie zostanie uznane za przyjęte i zaakceptowane.
 2. Reklamacje są przyjmowane tylko w przypadku niekompletnych zleceń – z różnicą większą niż 1% zafakturowanych produktów – lub niewłaściwych lub wadliwych produktów.
 3. Warunkiem uznania reklamacji na szkodę powstałą w trakcie transportu jest przesłanie do firmy GiftKolekcja.pl protokołu szkody spisanego w obecności kuriera, podczas doręczenia towaru. Klient/odbiorca jest zobowiązany sprawdzić ilość i stan otrzymanego materiału.
 4. Reklamacja towarów zmodyfikowanych lub oznakowanych nie będzie akceptowana, jeżeli modyfikacja lub znakowanie nie zostało przeprowadzone przez firmą GiftKolekcja.pl. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie towaru przed dostawą do miejsca, gdzie będzie ono modyfikowane lub znakowane;
 5. Zwroty nieoznakowanego Towaru są przyjmowane w ciągu 10 dni roboczych od daty dostawy i tylko wtedy, gdy są zapakowane w oryginalne opakowania i gdy towar nie ma śladów użytkowania i jest w stanie nienaruszonym.
 6. W przypadku niekompletnych zleceń GiftKolekcja.pl dośle brakujące produkty tą samą metodą, jaką wysłane zostało pierwotne zamówienie i nie jest w żaden sposób zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z wysyłką ekspresową; 
 7. Reklamacje odnośnie opóźnień w dostawach towarów ze znakowaniem nie będą rozpatrywane, chyba że, opóźnienie przekracza 96 h od daty ustalonej w momencie akceptacji wizualizacji nadruku; 
 8. Częściowy zwrot towarów doprowadzi do rewizji cen, gdy zlecenie zostało wykonane zgodnie z kwotami towarów faktycznie zakupionych przez klienta; 
 9. W przypadku zwrotu towaru, koszt transportu, w obie strony, pokrywa klient. Będzie on obciążony także opłatą manipulacyjną 10% od wartości zamówienia.
 10. Odbiór wadliwych lub zwracanych towarów musi być dokonany w taki sam sposób w jaki zostały one dostarczone; dotyczy to sposobu pakowania i adresu dostawy; 
 11. GiftKolekcja.pl zobowiązany jest do naprawy/zwrotów kosztów, ew. wymiany reklamowanego Towaru chyba, że strony ustalą inaczej – w terminie 7 do 28 dni od dnia stwierdzenia przez GiftKolekcja.pl zasadności reklamacji i po zbadaniu istnienia zgłoszonych wad w siedzibie GiftKolekcja.pl. Sposób załatwienia danego zgłoszenia reklamacyjnego określa GiftKolekcja.pl. W przypadku potwierdzenia wad Towaru, GiftKolekcja.pl pokryje koszty transportu i badania towaru.
 12. Kupujący traci uprawnienia wynikające z gwarancji, jeżeli:
  – nie zgłoszono reklamacji co do wad jawnych w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia dostawy pod wskazany w zamówieniu adres (stłuczki, błędny asortyment lub inne przyczyny),
  – nie wykaże, że uszkodzenia nie wynikają z błędów przy rozładunku, składowania we własnym zakresie,
  – szkody powstałe w trakcie transportu nie będą ujęte w protokole szkody firmy kurierskiej.
 13. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty na rzecz GiftKolekcja.pl za wyjątkiem tych Towarów, których dotyczy reklamacja.
 14. Odpowiedzialność GiftKolekcja.pl z tytułu wad Towaru obejmuje wyłącznie szkody będące skutkiem zawinionego zachowania GiftKolekcja.pl. Odpowiedzialnością GiftKolekcja.pl nie są objęte tzw. szkody następcze oraz utracone korzyści. Co więcej odpowiedzialność GiftKolekcja.pl zawsze ograniczona jest do zapłaconej przez Kupującego ceny netto reklamowanego Towaru. Wszelkie dalej idące roszczenia odszkodowawcze Kupującego ulegają wyłączeniu. 
 15. GiftKolekcja.pl nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towaru do spodziewanego przez Kupującego celu, innego niż ogólnie przyjęty.
 16. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego wobec GiftKolekcja.pl z tytułu rękojmi są wyłączone.

Znakowanie produktów 

 1. Ilość produktów z nadrukiem może się wahać do 3% względem zamówienia klienta; 
 2. Informacje o rozmiarze w katalogu i na stronach internetowych firmy GiftKolekcja.pl należy rozumieć jako miarę przybliżoną i podlegają one błędom i zmianom. Materiał, kolor, wygląd, stan techniczny, opakowanie poszczególnych przedmiotów oraz wielkość i rodzaj opakowań mogą ulec zmianie. Wszystkie te zmiany nie są powodem do roszczeń, nawet jeśli występują odchylenia w ramach jednej dostawy; 
 3. GiftKolekcja.pl nie gwarantuje, że nadruk będzie dokładnie odpowiadał wzornikowi Pantone, szczególnie, w przypadku gdy nadruk robiony jest na produktach o kolorze innym niż biały; 
 4. W przypadku próbek przedprodukcyjnych, oprócz ceny wskazanej w cenniku znakowania, pobrana będzie również cena produktu; 
 5. Logo lub markę przeznaczoną do nadrukowania na towary należy dostarczyć w formacie cyfrowym, który można edytować w programach komputerowych Corel Draw 14 (.cdr) lub Adobe Ilustrator (.ai). W innym wypadku kosztem przygotowania projektu logo i jego digitalizacją obciążony zostanie klient, stosownie do obowiązującego cennika za takowe przystosowywanie; 
 6. Umowa zakupu jest realizowana poprzez pisemne potwierdzenie zamówienia od firmy GiftKolekcja.pl Poprzez złożenie zamówienia Kupujący akceptuje warunki sprzedaży, dostawy i płatności firmy GiftKolekcja.pl Jakakolwiek nieefektywność
  poszczególnych warunków nie ma wpływu na skuteczność pozostałych warunków. Jeżeli Kupujący anuluje lub zmieni zamówienie po wystawieniu Potwierdzenia Zamówienia, jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez firmę GiftKolekcja.pl; 
 7. Szacunkowe terminy realizacji zamówienia produktu z nadrukiem, licząc od daty zatwierdzenia wizualizacji (do godziny 13:00 CET danego dnia) wynoszą:
  – Cyfrowe Uv, Direct to Garment, Druk Cyfrowy, Laser, Laser Na Okrągło, Naklejki, Sitodruk, Sitodruk Na Okrągło, Sitodruk Na Tekstyliach, Sublimacja, Tampondruk, Transfer, Transfer Cyfrowy oraz Uv Na Okrągło – Od 7 dni roboczych; – Tłoczenie Na Gorąco – Od 7 dni roboczych;
  – Doming, Haft, Hydroglazura – Od 7 dni roboczych;
  – Wypalanie – Od 10 dni roboczych;
  – Piaskowanie – Od 10 dni roboczych;
  Terminy te są szacunkowe i niewiążące. GiftKolekcja.pl będzie mógł uzgodnić z klientem inny czas dostawy dla konkretnych zamówień; 
 8. Produkty ze znakowaniem mogą być dostarczone w innych opakowaniach od produktów standardowych bez wcześniejszego powiadomienia. Wnioski o specjalny rodzaj pakowania powinny być składane w formie pisemnej i mogą być dodatkowo płatne.
 9. Każda wizualizacja musi być zaakceptowana mailem;

GiftKolekcja.pl 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie 24.01.2018